Chúng tôi có kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến tình trạng khó khăn của doanh nghiệp, từ giai đoạn đầu đến quá trình làm việc với chủ nợ, tái cấu trúc nợ và vốn chủ sở hữu, tái cấu trúc lao động, cải tổ doanh nghiệp và thủ tục phá sản.