Toàn cầu hóa tạo ra các vấn đề phức tạp về thuế đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về luật thuế quốc gia và các hiệp định thuế trong môi trường kinh tế không ngừng thay đổi. Hiệu quả về thuế, quản lý rủi ro và giảm thiểu tranh chấp về thuế là những mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng tới và sẽ hợp tác chặt chẽ với khách hàng để đạt được mục tiêu đó.