Chúng tôi có kinh nghiệm trên tất cả các giao dịch và dự án, từ tài sản đơn lẻ đến các giao dịch danh mục đầu tư lớn với nhiều loại tài sản gồm nhà ở, văn phòng, bán lẻ, khách sạn và cơ sở hạ tầng. Chúng tôi cũng tư vấn về các giao dịch tài chính trong thị trường bất động sản, bao gồm cấp vốn mua nhà, cấp vốn thế chấp, cấp vốn xây dựng, v.v.